VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen „VOP“) ONLINE SLUŽBY Dobromat

To, co je v tomto a v následujících modrých polích, poskytuje krátké vysvětlení obchodních podmínek a není právně závazné.

Základní pojmy

Dobromat (dále také jako „Služba Dobromat“ nebo jen „Služba“) – je online služba, jejímž základním cílem je zajišťování a poskytování Podpory pro Organizace z prostředků získaných z Nákupů podporovatelů v Obchodech a která je přístupná prostřednictvím internetové stránky http:// dobromat.cz, http://dobromat.sk a Rozšíření do prohlížeče.

Rozšíření do prohlížeče (dále jen „Rozšíření“) – je softwarový komponent, který si Návštěvník může nainstalovat do svého zařízení přes internetové stránky http://dobromat.cz, http://dobromat.sk a který přidává do zvoleného webového prohlížeče nové specifické funkce, které standardně webový prohlížeč neobsahuje, přičemž informace o jednotlivých výhodách využívání Rozšíření a jeho funkcích, jsou zveřejněny v Dobromatu.

Přesměrování z Dobromatu do Obchodu (nebo jen „Přesměrování“) – je přesměrování Návštěvníka službou Dobromat (internetovými stránkami http://dobromat.cz, http://dobromat.sk nebo použitím Rozšíření) na internetové stránky Obchodu. Toto přesměrování je součástí technického řešení, které zajišťuje získání Podpory pro Organizaci z Nákupu podporovatele v Obchodě.

Podpora – je finanční příspěvek (dar) od podporovatele ve prospěch konkrétní Organizace, určený k financování její aktivit a činností, který může Organizace použít v souladu s její základními dokumenty a příslušnými právními předpisy.

Provozovatel – Dobromatu je obchodní společnost orchIDEAS, s.r.o., se sídlem Spätná cesta 4443/6B, 841 10 Bratislava, Slovensko, IČO: 45452407, DIČ: 2022995711, IČ DPH: SK2022995711, Bankové spojení: Fio banka, a.s., číslo účtu 2200999575/2010, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I odd. Sro, vložka číslo 63947/B, e-mail: info@dobromat.cz, tel. číslo: +421 903 103 906

Organizace – je nepodnikatelský subjekt - nevládní organizace (nezisková organizace, spolek, nadace, .....), registrovaný na území České republiky, kterému bylo přiděleno platné identifikační číslo a v jeho prospěch vyvíjí Provozovatel činnost směřující k zajištění a vyplacení Podpory.

Konto – sekce internetových stránek http://dobromat.cz a http://dobromat.sk přístupná po přihlášení Organizace, Návštěvníka nebo Podporovatele, určená k poskytnutí přehledu získané/poskytnuté Podpory pro Organizaci.

Obchod – je podnikatelský subjekt vykonávající podnikatelskou činnost na území České republiky, který vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost, prostřednictvím internetového obchodu nebo jiného obdobného systému umožňujícího uzavírání smluv na dálku, nabízí třetím osobám své výrobky, zboží či služby, osobně nebo prostřednictvím třetí zmocněné osoby projevil zájem zapojit se do Služby Dobromat a s kterým má Provozovatel za tímto účelem uzavřenou osobitní smlouvu.

Nákup – je realizována a uhrazena objednávka výrobku, zboží nebo služby, či jiného plnění Obchodu ve prospěch Podporovatele, z titulu uzavření smlouvy na dálku mezi Podporovatelem a Obchodem prostřednictvím internetových stránek Obchodu, na které byl Podporovatel Přesměrován.

Podporovatel – je právnická nebo fyzická osoba plně způsobilá k právním úkonům, která na základě svého svobodného rozhodnutí provede v Obchodě Nákup, před kterým, využijíc Službu Dobromat, označila příslušnou Organizaci jako příjemce Podpory z hodnoty jejího Nákupu.

Návštěvník – je právnická nebo fyzická osoba plně způsobilá k právním úkonům, která navštíví internetovou stránku Dobromat a/nebo která má ve svém zařízení nainstalované Rozšíření, a to i bez toho, aby se zaregistrovala, či realizovala Nákup.

Dotčená osoba – fyzická osoba, která poskytne Provozovateli její osobní údaje dle zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o změně a doplnení některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, t. j. Návštěvník, Podporovatel, jakož i kontaktní osoba za Organizaci a Obchod nebo za Návštěvníka a Podporovatele, který je právnickou osobou.

Spotřebitel – je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání.

Cookies – jsou malé textové soubory, které webový prohlížeč obdrží od webového serveru při návštěvě stránky a uloží si je. Při každé další návštěvě téhož serveru pak prohlížeč tato data posílá zpět serveru, čímž se zajišťuje zjednodušení a zkvalitnění využívání Dobromatu a vylepšení služeb Provozovatele. Cookies jsou nezbytné i na správné fungování Dobromatu.

Orgán dozoru – Provozovatele je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, 820 07 Bratislava, Slovensko

1. Úvodní ustanovení

Ve zkratce: Používáním Dobromatu souhlasíte s jeho VOP. Dobromat slouží k tomu, aby díky spolupráci s obchody, pomáhal organizacím získávat finance na jejich činnost.

 1. Tyto obchodní podmínky upravují:
  • základní pravidla fungování služby Dobromat,
  • vzájemná práva a povinnosti zejména mezi Provozovatelem, Organizaci, Obchodem, Podporovatelem a Návštěvníkem, související s používáním služby Dobromat,
  • základní podmínky zabezpečování, poskytování a vyplácení Podpory ve prospěch Organizací.
 2. Využívat služby Dobromatu jsou oprávněny výlučně:
 3. Organizace, které pravdivě a úplně vyplnili Žádost o registraci Organizace a jejichž Žádost o registraci Organizace byla Provozovatelem akceptována a jejich Konto v Dobromatu aktivováno a které bezvýhradně souhlasí s těmito VOP,
 4. Obchody, které mají s Provozovatelem uzavřeny osobitní smluvní vztahy o spolupráci na službě Dobromat,
 5. Podporovatelé a Návštěvníci, plně způsobilí k právním úkonům, kteří bezvýhradně souhlasí s těmito VOP.
 6. Tyto VOP upravují vzájemné vztahy obecně a nediskriminačně, respektujíc rovné zacházení se všemi osobami, účastnícími se na službě Dobromat, včetně práv Spotřebitelů. Provozovatel všechny uživatele výslovně upozorňuje, že využíváním služeb Dobromatu nedochází k uzavírání tzv. spotřebitelských smluv na dálku podle zák. č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 7. Používáním Dobromatu vyjadřuje příslušný subjekt bezvýhradný souhlas s těmito VOP. Akceptováním těchto VOP vyjadřuje příslušný subjekt souhlas s použitím prostředků komunikace na dálku pro uzavření smluv, pro provedení jejich změn a ukončení, jakož i při jakékoliv komunikaci s Provozovatelem.
 8. Provozovatel v rámci služby Dobromat vyvíjí zejména činnost směřující k zajišťování Podpory ve prospěch Organizací, a to vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost.
 9. Za účelem zajišťování Podpory ve prospěch Organizací Provozovatel vstupuje do smluvních vztahů s Obchody (resp. subjekty oprávněnými jednat jménem Obchodů), přičemž sjednání obsahu a podmínek vzájemné spolupráce, směřující k zajištění Podpory ve prospěch Organizací, je ve výlučné kompetenci Provozovatele a Obchodu (resp . subjektu jednajícího jménem Obchodu).
 10. V souladu s podmínkami sjednanými mezi Provozovatelem a Obchodem vyplácí Obchod Provozovateli sjednanou část z ceny Nákupu (jejíž součástí je Podpora), realizovaného přímo přes e-shop (internetovou stránku) Obchodu po přesměrování Návštěvníka z Dobromatu.

2. Právní vztahy s Organizacemi

2.1. Registrace Organizací

Ve zkratce: Organizace, která chce přes Dobromat získávat finance se musí zaregistrovat. Registrace a využívání Dobromatu jsou bezplatné. O povolení, případně zrušení, registrace rozhoduje provozovatel.

 1. Organizace, která má zájem o spolupráci s Provozovatelem, je povinná úplně, správně a pravdivě vyplnit registrační formulář, který představuje Žádost o registraci Organizace ve službě Dobromat. Povinná pole registračního formuláře jsou graficky označeny. Při registraci Organizace a následném využívání služeb Dobromatu je zakázáno používat jednorázové e-mailové adresy založené pouze za tímto účelem.
 2. Podmínkou registrace Organizace je, aby Organizace byla výlučným vlastníkem bankovního účtu u peněžního ústavu působícím na území České republiky. Tuto skutečnost je Organizace povinná v případě žádosti Provozovatele bez zbytečného odkladu kdykoliv hodnověrně prokázat.
 3. K registraci v Dobromatu a spolupráci s Provozovatelem nemají Organizace právní nárok. Využívání funkcí Dobromatu a registrace v Dobromatu jsou bezplatné. Registrace v Dobromatu a využívání jeho výhod podléhá předchozímu schválení Provozovatele, přičemž je ve výlučné kompetenci Provozovatele rozhodnout, zda Žádosti o registraci Organizace vyhoví či nikoli. Odmítnutí registrace Organizaci nemusí Provozovatel Organizaci nijak odůvodňovat. Po odsouhlasení Žádosti o registraci Organizace Provozovatelem bude Organizace zobrazená ve službě Dobromat a Návštěvník ji bude moci zvolit jako adresáta Podpory.
 4. Po zpracování Žádosti o registraci Organizace Provozovatelem bude Organizaci na e-mailovou adresu zadanou při registraci doručena e-mailová zpráva, která bude obsahovat aktivační odkaz. Organizace kliknutím na odkaz aktivuje své Konto v Dobromatu. Pokud Organizace neklikne na odkaz do 7 dnů od odsouhlasení registrace, Konto Organizace nebude aktivováno. V takovém případě však může Organizace požádat o aktivaci Konta i opakovaně, přičemž Provozovatel zašle Organizaci aktivační odkaz znovu.
 5. Vyplnit a odeslat Žádost o registraci Organizace a aktivovat Konto Organizace v Dobromatu může jedině osoba způsobilá k právním úkonům a oprávněná jednat jménem Organizace. Provozovateli nevzniká povinnost ověřovat totožnost osoby, registrující Organizaci ani její oprávnění jednat jménem Organizace. Jakmile Organizace zjistí, že došlo k její neoprávněné registraci v Dobromatu, tuto skutečnost neprodleně písemně oznámí Provozovateli a dodatečně schválí svou registraci nebo Provozovatele požádá o zrušení registrace, které žádosti Provozovatel neprodleně vyhoví. Osoba jednající jménem Organizace je na požádání Provozovatele povinna hodnověrně prokázat oprávnění jednat jménem Organizace.
 6. Vyplněním a odesláním Žádosti o registraci Organizace Organizace potvrzuje, že se s těmito VOP důkladně seznámila, jejich obsahu porozuměla a bezvýhradně s těmito VOP souhlasí. Pokud Žádost o registraci Organizace bude obsahovat osobní údaje kontaktní osoby za Organizaci, tato osoba zároveň uděluje souhlas se zpracováním svých osobních údajů.
 7. Po úspěšné aktivaci Konta bude mít Organizace přístup ke svému Kontu, prostřednictvím kterého si může kontrolovat výšku jí určené Podpory od Podporovatelů z jednotlivých Nákupů. Informace o propojení Organizace s konkrétním Nákupem a konkrétní výši Podpory z tohoto Nákupu bude zaevidována v Kontu Organizace po realizaci Nákupu a po zpracování obdržených informací o Nákupu od Obchodu.
 8. Každá Organizace se registruje pouze jednou, duplicitní registrace jsou automaticky zamítány. Organizace se bude do svého Konta přihlašovat pomocí svých přihlašovacích údajů, které při registraci zadá.
 9. V případě změny kteréhokoli z údajů uvedených v Žádosti o registraci Organizace je Organizace povinná jej neprodleně aktualizovat provedením změn, a to přímo po přihlášení ve vlastním Kontě. V případě, že není možné aktualizovat některé údaje přímo v Kontě Organizace, neprodleně oznámí Organizace příslušné změny Provozovateli e-mailem na adresu info@dobromat.cz, který příslušné změny ve svém systému zaeviduje.
 10. Organizace si je vědomá, že správnost, pravdivost, úplnost a aktuálnost údajů poskytnutých Organizaci má vliv na řádný výkon práv a povinností souvisejících s realizováním služby Dobromat.
 11. Provozovatel je oprávněn kdykoliv zrušit registraci Organizace a vymazat Organizaci ze Seznamu podporovaných Organizací. O tomto kroku je Provozovatel povinen Organizaci informovat zasláním e-mailu nejpozději současně se zrušením registrace Organizace.
 12. Provozovatel Organizaci ze Seznamu podporovaných Organizací vymaže vždy v případě, pokud zjistí, že Organizace nesplňuje podmínky pro její registraci nebo je na to jiný vážný důvod. Posouzení vážnosti důvodu pro zrušení registrace Organizace je ve výlučné kompetenci Provozovatele.
 13. Organizace má právo kdykoli požádat o zrušení její registrace v Dobromatu. Provozovatel je povinen žádosti Organizace o zrušení její registrace neprodleně vyhovět a vymazat Organizaci ze seznamu podporovaných Organizací.

2.2. Podpora pro Organizace

Ve zkratce: Podpora se počítá z ceny zboží/služby bez DPH a dalších plateb navíc. Výše podpory je známa před uskutečněním nákupu. Organizace může u provozovatele reklamovat nesprávně určenou podporu. O vyplacení podpory je třeba požádat. Podpora se vyplácí po dosažení minimální částky, která činí 1 500 Kč v měsících leden, duben, červenec, říjen na účet organizace. Nevyplacená podpora se přenáší do dalšího období. Podpora se vyplácí pouze pokud ji obchod provozovateli vyplatil. Pokud obchod požádá provozovatele o vrácení již neoprávněně vyplacené podpory, je ji organizace povinna vrátit.

 1. Výška Podpory, kterou Podporovatelem označená Organizace z každého uskutečněného Nákupu získá a kterou se Provozovatel Organizaci zavazuje vyplatit, je uvedena před Přesměrováním Návštěvníka a při jednotlivých Obchodech na internetových stránkách Dobromatu. Rozhodnutí o výši Podpory je ve výlučné kompetenci Provozovatele, přičemž výše Podpory může být určena pevnou částkou, stanovením příslušného % z Nákupu nebo rozpětím z ceny Nákupu (např. 1,5% - 3%). V případě stanovení výšky Podpory rozpětím, závisí určení konkrétní výšky při zachování daného rozpětí od konkrétního výrobku, zboží nebo služby, pro který je na základě dohody mezi Provozovatelem a Obchodem stanovena určitá výška, co Organizace bere na vědomí a plně s tím souhlasí.
 2. Základem pro výpočet výše Podpory je Podporovatelem uhrazena cena za Nákup po odečtení příslušné DPH, ceny za dopravu, balení, pojištění a případně i dalších navíc plateb, přičtených k základní ceně výrobku, zboží nebo služby, jakož i po odečtení věrnostních kreditů, slevových kupónů nebo jiných obdobných cenových úlev.
 3. Na základě informací, které budou Organizaci přístupné v její Kontě může Organizace verifikovat, zda Podpora z konkrétního Nákupu, odpovídá uvedené výši Podpory při Obchodě, ve kterém byl Nákup zrealizován. Informace o konkrétní Podpoře bude zaevidována v Kontu Organizace po realizaci příslušného Nákupu a po zpracování obdržených informací o Nákupu od Obchodu, přičemž za jistých okolností bude obsahovat jméno, resp. název Podporovatele, který Organizaci před svým Nákupem označil. Identifikace Podporovatele bude možná pouze v případě, že s tím Podporovatel souhlasil a pokud byl Podporovatel bezprostředně před Nákupem přihlášen do svého Konta. Pokud Podporovatel nemá vytvořené vlastní Konto nebo pokud do svého Konta přihlášen nebyl nebo nesouhlasil se zveřejněním jeho jména, Podpora bude v přehledu vedena jako anonymní.
 4. O vyplacení Podpory musí Organizace Provozovatele písemně požádat. Žádost o vyplacení Podpory může zaslat Organizace Provozovateli výhradně e-mailovou zprávou na adresu info@dobromat.cz. Podporu ve prospěch Organizace vyplácí Provozovatel zpravidla v průběhu měsíců leden, duben, červenec a říjen příslušného kalendářního roku.
 5. Podpora může být Organizaci vyplacena pouze na účet, jehož výlučným vlastníkem je Organizace. Organizace si je vědoma skutečnosti, že základním předpokladem možnosti vyplacení Podpory ve prospěch Organizace je správné vyplnění údajů potřebných k bezhotovostnímu převodu Podpory na bankovní účet Organizace.
 6. Výplata Podpory se provádí výhradně formou bezhotovostního převodu ve prospěch tuzemského bankovního účtu. Podpora se vyplácí Organizaci v meně Kč.
 7. Podporu určenou pro Organizaci se Provozovatel zavazuje vyplatit této Organizaci zpravidla do konce kalendářního měsíce následujícího po uplynutí sledovaného kalendářního čtvrtletí poté, co o vyplacení Podpory Organizace Provozovatele požádá, ovšem pouze v případě, že tato částka ve sledovaném období kalendářního čtvrtletí přesáhne 1500 Kč.
 8. Pokud celková hodnota Podpory ve prospěch Organizace ke konci kalendářního čtvrtletí nepřesáhne částku 1500 Kč, Provozovateli nevzniká povinnost ji Organizaci za příslušný kalendářní čtvrtletí vyplatit. V takovém případě se Podpora nepřesahující částku 1500 Kč přenáší v celé výši do následujícího kalendářního čtvrtletí, a to i opakovaně. Provozovatel však může na základě vlastního uvážení vyplatit Organizaci jednorázově i nižší částky, než 1500 Kč. V takovém případě se vyplacené částky nižší než 1500 Kč do následujícího kalendářního čtvrtletí v evidenci nepřenášejí.
 9. Náklady spojené se zajišťováním a vyplácením Podpory ve prospěch Organizací nese Provozovatel.
 10. Pokud z důvodů na straně Organizace vzniknou Provozovateli zvýšené náklady spojené s opakovaným pokusem o vyplacení Podpory, a to zejména z důvodu chybných nebo neúplných údajů, které měla Provozovateli poskytnout Organizace, může být výše vyplacené Podpory snížená o náklady spojené s jejím opětovným vyplacením na účet Organizace. Provozovatel je oprávněn započíst si jeho zvýšené náklady vůči vyplácené Podpoře ve prospěch Organizace.
 11. Nárok na vyplacení Podpory v prospěch Organizace ji vzniká až poté, co bude od příslušného Obchodu na bankovní účet Provozovatele připsána příslušná část z ceny Nákupu v její plné výši, stanovené v osobitní smlouvě uzavřené mezi Provozovatelem a Obchodem. Organizace prohlašuje, že si je vědoma zvláštností právního režimu a podmínek plnění při uzavírání smluv na dálku (kterými se realizuje Nákup a k uzavření kterých dochází mezi Podporovatelem a Obchodem), které plně bere v úvahu a v souvislosti s realizací jeho práv akceptuje. Organizace si je vědoma zejména skutečnosti, že z důvodu zákonné možnosti Podporovatele (který má ve vztahu k Obchodu postavení Spotřebitele) odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku budou Obchody poukazovat sjednané části z ceny Nákupu až po uplynutí doby, v níž má Spotřebitel právo od smlouvy uzavřené na dálku odstoupit a žádat vrácení zaplacené ceny za Nákup. S takovým postupem Organizace vyjadřuje bezvýhradný souhlas.
 12. Provozovatel je oprávněn vyplatit Organizaci Podporu i dříve, než vznikne Organizaci nárok na její vyplacení dle předchozího bodu, a to na základě Obchodem potvrzené informace o realizaci konkrétního Nákupu, při kterém Podporovatel označil Organizaci jako příjemce Podpory. V případě, že ale Provozovateli nebude ze strany Obchodu skutečně vyplacena předem sjednána část z ceny Nákupu, ze které už Provozovatel Organizaci Podporu předčasně vyplatil, je Provozovatel oprávněn započíst předem vyplacenou částku Podpory vůči jiné Podpoře z jiného Nákupu, při kterém byla příslušná Organizace označená Podporovatelem. Provozovatel je také oprávněn požádat Organizaci o vrácení předem vyplacené částky Podpory, ve kterém případě je Organizace povinná bezodkladně Provozovateli tuto částku na jeho bankovní účet vrátit. S uvedeným postupem Organizace výslovně souhlasí.
 13. O a) nepřiřazení Podpory z konkrétního Nákupu v prospěch Organizace (jeho nezaevidování v Kontě Organizace), b) nesprávném vyčíslení Podpory z konkrétního Nákupu (zaevidování jiné výšky Podpory z Nákupu, jak Organizaci patří podle odst. 1. bodu 2.2. těchto VOP) nebo c) nesprávné výši úhrady Podpory z Nákupů v příslušném období se Organizace zavazuje písemně informovat Provozovatele nejpozději do 3 pracovních dnů po takovém zjištění (subjektivní lhůta). Organizace je však oprávněné reklamovat vady podle předchozí věty písm. a) a b) nejpozději do 30 dnů od realizace Nákupu a podle písm. c) nejpozději do 30 dnů od připsání nesprávné výšky Podpory na bankovní účet Organizace (objektivní lhůta). Marným uplynutím lhůt pro reklamaci podle tohoto odstavce nároky Organizace z vadného plnění Provozovatele zanikají. Správnost přiřazení a vyčíslení Podpory z konkrétního Nákupu, jakož i správnost výšky úhrady Podpory se Provozovatel zavazuje neprodleně prověřit a o výsledcích prověřování Organizaci písemně informovat. V případě zjištění vad se tyto Provozovatel zavazuje neprodleně odstranit.
 14. V případě, že a) v průběhu záruční doby, vztahující se na Nákup, dojde k oprávněné reklamaci výrobku, zboží nebo služby, z titulu které vznikne Obchodu povinnost vrátit Podporovateli cenu Nákupu a/nebo b) z jakéhokoli důvodu bude Provozovatel zavázán vrátit Obchodu uhrazenou část ceny z Nákupu, Provozovatel tyto skutečnosti zobrazí v Kontě Organizace jako zápornou položku se stručným vysvětlením. V takových případech je Provozovatel oprávněn započíst vyplácenou Podporu z předmětného Nákupu vůči jiné Podpoře, určené pro Organizaci z titulu jiného Nákupu. Provozovatel je také oprávněn požádat Organizaci o vrácení vyplacené částky Podpory z předmětného Nákupu, ve kterém případě je Organizace povinná bezodkladně Provozovateli tuto částku na jeho bankovní účet vrátit. S takovým postupem Organizace výslovně souhlasí.
 15. V případě, že a) Organizace zanikne bez právního nástupce, b) Organizace odmítne Podporu nebo c) není možné Podporu Organizaci navzdory provedení všech potřebných úkonů ze strany Provozovatele vyplatit z jiných důvodů po dobu delší než 6 měsíců od vzniku nároku na její vyplacení , Provozovateli zaniká povinnost vyplatit tuto částku ve prospěch Organizace a příslušná částka Podpory se stává vlastnictvím Provozovatele, který je oprávněn s touto částkou naložit podle vlastního uvážení.
 16. Organizace, které byla zrušena registrace, nezaniká nárok na výplatu Podpory, kterou má evidovanou ve svém Kontě, vedeném v Dobromatu. Tyto prostředky budou Organizaci vyplaceny v nejbližším termínu k tomu určeném, podle podmínek sjednaných v těchto VOP.
 17. Pokud dojde z jakéhokoliv důvodu ke zrušení registrace Organizace a prostředky na účtu Organizace vedeném v Dobromatu nedosahují hodnotu, která je minimální pro vznik nároku na jejich vyplacení (1500 Kč), bude Organizaci vyplacena Podpora, krácená o 150 Kč. Pokud bude celková výška Podpory na Kontě Organizace nižší než 150 Kč, Provozovatel není povinen tuto částku Organizaci vyplatit a nárok na výplatu Podpory Organizaci zaniká.
 18. Ustanovení bodů 15, 16 a 17 se použijí přiměřeně i v případě ukončení služby Dobromat na základě rozhodnutí Provozovatele.
 19. Za splnění daňových a odvodových povinností podle osobitních právních předpisů odpovídá Organizace vlastním jménem.
 20. Provozovatel je oprávněn dle vlastního uvážení rozhodnout o možnosti vyplacení bonusových finančních nároků - tzv. motivačních bonusů, které nepocházejí ze zrealizovaných Nákupů. Za tímto účelem může Provozovatel vyhlásit soutěže o finanční výhry. Podmínky soutěže Provozovatel zveřejní nejpozději současně se zveřejněním oznámení o soutěži.

3. Právní vztahy s Návštěvníkem a Podporovatelem

Ve zkratce: Samotný nákup zboží/služby probíhá na stránkách jednotlivých obchodů. Dobromat zajišťuje pouze poskytnutí podpory organizaci, kterou podporovatel určil. Podporovatel může u provozovatele reklamovat nesprávně určenou podporu.

 1. Návštěvník i Podporovatel (dále jen „Uživatel“) jsou si plně vědomi toho, že ve službě Dobromat nedochází k uzavření smluv o Nákupu. Smlouvy o Nákupu uzavírá Uživatel přímo s příslušným Obchodem, přičemž Provozovatel prostřednictvím Dobromatu pouze zajišťuje poskytnutí předem určené části z hodnoty Nákupu ve prospěch Organizace, které Uživatel před jeho Nákupem označí v Dobromatu.
 2. Uživatel si je vědom skutečnosti, že Provozovatel nenese žádnou odpovědnost ani nepřebírá žádnou záruku za jakost, kvalitu, množství, původ, dodání, odebrání, zaplacení nebo upotřebitelnost výrobků, zboží nebo služeb nabízených Obchodem, jako ani za vyřizování jejich reklamací.
 3. Pokud se Uživatel rozhodne v Dobromatu zaregistrovat, je povinen pravdivě a úplně vyplnit všechny údaje Žádosti o registraci (registračního formuláře) označené Provozovatelem jako povinné. Registrace a využívání služeb Dobromatu jsou bezplatné, přičemž při registraci a využívání funkcí Rozšíření je zakázáno používat jednorázové e-mailové adresy založené pouze za tímto účelem.
 4. Po zpracování Žádosti o registraci Provozovatelem bude Uživateli na e-mailovou adresu zadanou při registraci doručena e-mailová zpráva s instrukcemi na potvrzení vlastnictví emailové adresy, které je nezbytné pro přihlášení uživatele, úspěšné ukončení registrace a aktivaci Konta Uživatele, ve kterém bude mít Uživatel k dispozici údaje o zrealizovaných Nákupech a Podporách, které Uživatel přiřadil konkrétním Organizacím.
 5. Registrace Uživatele není podmínkou pro to, aby byla Organizaci vyplacena Podpora podle těchto VOP, registrace je založena na výlučně dobrovolném principu.
 6. Registrací a aktivací Konta Uživatele získá Uživatel vytvoření vlastního Konta, ve kterém bude mít přístup k dodatečným informacím a výhodám dle aktuální nabídky Provozovatele, např. bude mít evidenci svých přesměrování a Nákupů, realizovaných přes Dobromat, informaci o výši Podpory zvolené Organizaci apod.
 7. Návštěvník, který chce poskytnout Organizaci Podporu ze svého Nákupu, vybere z nabídky v Dobromatu Obchod, ve kterém chce nakupovat, výběrem z vyrolovaných Obchodů při kolonce „Nákupem v“, kliknutím tlačítka umístěného pod bannerem příslušného obchodu „Vybrat pro nákup“, následně přiřadí k obchodu příslušnou Organizaci z vyrolovaných Organizací při kolonce „Podpořím“, resp. kliknutím tlačítka umístěného pod bannerem příslušné Organizace „Podpořit nákupem“ a nakonec klikne na tlačítko „Začít nákup“. Od tohoto momentu je Návštěvník přesměrován na internetovou stránku jím zvoleného Obchodu, na níž může za tam stanovených podmínek realizovat Nákup. Na Nákup se budou vztahovat Všeobecné obchodní podmínky Obchodu, zveřejněné na jeho internetových stránkách.
 8. V případě, že má Uživatel nainstalované Rozšíření, nemusí před realizací Nákupu navštívit Dobromat, nakolik možnost označit Organizaci jako příjemce Podpory z ceny Nákupu mu nabídne Rozšíření při návštěvě stránky Obchodu. Volbu Organizace Uživatel potvrdí tlačítkem „Věnovat“, proběhne Přesměrování a následně může Uživatel realizovat svůj Nákup.
 9. Uživatel může kdykoli požádat Provozovatele o zrušení registrace prostřednictvím příslušného formuláře v Dobromatu nebo zasláním e-mailu na adresu info@dobromat.cz Zrušení registrace mu bude potvrzeno e-mailem. Zrušení registrace nemá žádný vliv na zrealizované Nákupy Uživatele.
 10. O a) nepřiřazení Podpory z konkrétního Nákupu ve prospěch Organizace (jeho nezaevidování v Kontě Podporovatele) ako i o b) nesprávném vyčíslení Podpory z konkrétního Nákupu (zaevidování jiné výšky Podpory z Nákupu, jak Organizaci patří podle odst. 1. bodu 2.2. těchto VOP ) se Podporovatel zavazuje písemně informovat Provozovatele nejpozději do 3 pracovních dnů po takovém zjištění (subjektivní lhůta). Podporovatel je však oprávněn reklamovat vady podle předchozí věty nejpozději do 30 dnů od realizace Nákupu (objektivní lhůta). Marným uplynutím lhůty pro reklamaci podle tohoto odstavce nároky Podporovatele z vadného plnění Provozovatele zanikají. Správnost přiřazení a vyčíslení Podpory z konkrétního Nákupu, se Provozovatel zavazuje neprodleně prověřit a o výsledcích prověřování Podporovatele písemně informovat. V případě zjištění vad se tyto Provozovatel zavazuje neprodleně odstranit.
 11. V případě, že a) v průběhu záruční doby, vztahující se na Nákup, dojde k oprávněné reklamaci výrobku, zboží nebo služby, z titulu níž vznikne Obchodu povinnost vrátit Podporovateli cenu Nákupu a/nebo b) z jakéhokoli důvodu bude Provozovatel zavázán vrátit Obchodu uhrazenou část ceny z Nákupu, Provozovatel tyto skutečnosti zobrazí v Kontě podporovatele jako zápornou položku se stručným vysvětlením.

4. Právní vztahy s Obchody

Ve zkratce: Podmínky spolupráce Dobromatu s obchody upravuje samostatná smlouva a obchodní podmínky.

 1. Výběr konkrétních Obchodů zapojených do služby Dobromat je ve výhradní kompetenci Provozovatele. Provozovatel spolupracuje výhradně s Obchody, které považuje za slušné, a jejichž stránky nemají nevhodný obsah. Provozovatel však za obsah těchto stránek ani za splnění povinností Obchodu z Nákupu vůči podporovatelů neručí ani neodpovídá.
 2. Nákup se realizuje výlučně na základě smluvního vztahu mezi Podporovatelem a Obchodem.
 3. Uvedení Obchodu na internetové stránce Dobromatu je forma reklamy, přičemž prostor (rozsah), forma a podoba zprostředkování této reklamy na internetové stránce Dobromat závisejí výhradně na Provozovateli, ledaže by z osobitní smlouvy mezi Provozovatelem a Obchodem vyplývalo výslovně jinak.
 4. Podmínky spolupráce mezi Obchodem a Provozovatelem jsou upraveny samostatnou smlouvou a obchodními podmínkami, které budou podnikatelskému subjektu, majícímu zájem o zapojení do služby Dobromat a spolupráci s Provozovatelem, poskytnuté na základě osobitní žádosti.
 5. Spolupráce mezi Provozovatelem a Obchodem může být sjednána i na základě osobitní hromadné smlouvy, kterou uzavírá jménem Obchodu, resp. několika Obchodů jiná, Obchodem pověřená osoba.
 6. Provozovatel si vyhrazuje právo použít prezentace výrobků, zboží a služeb Obchodů i na jiných webových platformách a reklamních systémech, s čím Obchod výslovně souhlasí, přičemž na právní vztahy mezi Obchodem a Provozovatelem se budou vztahovat ustanovení těchto VOP.

5. Osobitní ustanovení o marketingové spolupráci

Ve zkratce: Užíváním Dobromatu souhlasíte s odběrem newsletteru a dáváte nám svolení k použití poskytnutých informací.

 1. Návštěvník, Podporovatel a Organizace, kteří se v Dobromatu zaregistrovali (dále jen „Zaregistrovaná osoba“), žádají a souhlasí s tím, aby Provozovatel na kontaktní adresy, které budou uvedeny při registraci, nebo které budou později v Kontu Zaregistrované osoby na základě její žádosti aktualizovány (t.j. i prostřednictvím elektronické pošty), zasílal informace komerční komunikace podle ustanovení § 2 písm. d) zák. č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o změně zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 284/2002 Z.z. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas může Registrovaná osoba kdykoli odvolat, a to zasláním e-mailu na adresu info@dobromat.cz nebo odhlášením z odběru v e-mailu s takovými informacemi.
 2. Registrovaná osoba souhlasí s tím, aby jí Provozovatel v případě potřeby zasílal na kontaktní adresy, včetně elektronické pošty, tzv. systémové oznámení a další informace týkající se řádného využívání služeb Provozovatele. Registrovaná osoba si je vědoma, že plnohodnotné využívání služeb Provozovatele je závislé od včasného a úplného informování ve smyslu tohoto odstavce, přičemž z odběru systémových oznámení se Registrovaná osoba odhlásit nemůže.
 3. Organizace souhlasí s tím, aby Provozovatel pro vlastní potřeby (např. pro účely vlastní propagace, prezentace, pro účely propagace Dobromatu nebo jiných aktivit Provozovatele) používal informace a materiály, které Organizace Provozovateli dobrovolně poskytla při registraci, ako i v následné komunikaci (např. název a logo Organizace, vyjádření představitelů Organizace). Provozovatel je zejména oprávněn označit Organizaci jako svého smluvního partnera, včetně uvedení výše finančních příspěvků, které pro Organizaci zajistil. Forma a způsob použití uvedených údajů je výlučně na Provozovateli, přičemž Provozovatel je oprávněn s těmito údaji seznámit i veřejnost, a to formou a způsobem, jaké si sám zvolí.
 4. Provozovatel je oprávněn v Dobromatu, v emailech a v jiných komunikačních kanálech a propagačních materiálech, určených i třetím osobám, citovat vyjádření Organizace nebo jakéhokoli jeho představitele o Provozovateli nebo samotné službě, které byly obsahem komunikace mezi Provozovatelem a Organizaci.
 5. Organizace bere na vědomí, že v zájmu úspěšného fungování služby Dobromat je informovat o novinkách Provozovatele i osoby, které jsou odběrateli informací o novinkách Organizace (dále jen „Odběratelé“). Za tímto účelem Organizace provede úkony potřebné k zajištění souhlasu Odběratele s odesíláním informací o novinkách Provozovatele a svým Odběratelem bude zasílat informace o novinkách Provozovatele neprodleně poté, co mu budou tyto informace od Provozovatele doručeny.

6. Ochrana osobních údajů

Ve zkratce: Používáním Dobromatu udělujete provozovateli souhlas se zpracováním osobních údajů.

 1. Provozovatel je provozovatelem informačního systému osobních údajů dle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov ve znění pozdějších předpisů (dále "ZoOOÚ").
 2. Dotčená osoba dobrovolně uvádí při registraci v Dobromatu údaje nezbytné pro její identifikaci při využívání Dobromatu, které umožňují naplňovat cíle Dobromatu a převést nezbytné operace a úkony. Dotčená osoba poskytuje Provozovateli následující osobní údaje: jméno a příjmení, číslo telefonu, e-mailovou adresu. S poskytnutím, zpracováním a shromažďováním uvedených osobních údajů vyjadřuje Dotčená osoba bezvýhradný souhlas.
 3. Provozovatel zpracovává osobní údaje, které Dotčená osoba zadala při registraci v Dobromatu nebo poskytla při vzájemné komunikaci s Provozovatelem. Účelem zpracování osobních údajů je:
  • identifikace Dotčené osoby zejména pro účely její přiřazení ke konkrétnímu Nákupu,
  • správné doručování písemností, sdělování informací, realizování a identifikace plateb,
  • poskytování a využívání služeb Dobromatu, ke kterým Dotčená osoba požaduje přístup,
  • zpracování vlastních statistik a analýz pro interní potřeby Provozovatele, zejména pro účely vylepšování a zkvalitňování Provozovatelem poskytovaných služeb,
  • plnění povinností stanovených zákonem a obecně závaznými právními předpisy Slovenské republiky.
 4. V souvislosti s používáním Dobromatu Zúčastněnými stranami může Provozovatel zpracovávat i další informace, například adresu IP, pomocí které se Dotčená osoba přihlašuje do služby Dobromat, datum a čas přihlášení, informace získávané pomocí tzv. souborů cookies, zrealizované Nákupy apod. Tyto údaje jsou získávány buď náhodně, bez předchozího určení účelu a prostředků zpracování, bez záměru jejich dalšího zpracování v uspořádaném systému podle zvláštních kritérií a nejsou dále systematicky zpracovávány, nebo jako nezbytné pro správné využívání Dobromatu a zkvalitnění služeb poskytovaných Provozovatelem.
 5. Dotčená osoba si je vědoma, že bez poskytnutí osobních údajů není možné využívat všech výhod Dobromatu. Provozovatel Dotčenou osobu informuje a Dotčená osoba zároveň poskytuje souhlas s tím, že jí poskytnuté osobní údaje mohou být zpřístupněny osobám, které se podílejí na realizaci služby Dobromat, na přípravě a realizaci informačních zpráv na základě souhlasu poskytnutého dotčenou osobou.
 6. Dotčená osoba prohlašuje, že ve smyslu ZoOOÚ souhlasí, aby Provozovatel zpracovával její osobní údaje, zejména ty, které jsou uvedeny výše, jakož i informace o Nákupech a výši poskytnuté Podpory pro konkrétní Organizace a/nebo údaje, které jsou potřebné při činnosti Provozovatele a aby je zpracovával ve všech svých informačních systémech. Dotčená osoba uděluje Provozovateli tento souhlas dobrovolně na dobu neurčitou. Souhlas se zpracováním osobních údajů může Dotčená osoba odvolat kdykoliv písemnou formou. Pokud z příslušného právního předpisu nebude vyplývat jinak, souhlas zanikne ve lhůtě 1 měsíce od doručení odvolání souhlasu Provozovateli a údaje budou následně vymazány.
 7. Dotčená osoba uděluje Provozovateli souhlas se zpracováním jejích osobních údajů i pro účely zasílání aktuálních informací o novinkách a jiných marketingových a obchodních informacích Provozovatele, jakož i pro účely interních analýz Provozovatele.
 8. Provozovatel se zavazuje, že bude s osobními údaji zacházet a nakládat v souladu s platnými právními předpisy, zpracovává je pouze za výše uvedeným účelem a na zkvalitnění svých služeb.
 9. Osobní údaje Dotčené osoby budou zpracovávány po celou dobu trvání její registrace v Dobromatu. Pokud bude registrace zrušena, Provozovatel zajistí likvidaci osobních údajů ve smyslu ZoOOÚ.
 10. Dotčená osoba může Provozovatele písemně požádat, aby byly bez zbytečného odkladu vymazány její osobní údaje, pokud neexistuje právní důvod pro jejich další zpracování.
 11. Provozovatel osobní údaje nezveřejňuje, nezpřístupňuje, neposkytuje žádným jiným subjektům, s výjimkou těch, s nimiž je spolupráce nezbytná pro plnění povinností Provozovatele. Databázi osobních údajů Provozovatel chrání před jejich poškozením, zničením, ztrátou a zneužitím. Provozovatel si vyhrazuje právo ustoupit od záruky bezpečnosti v případě napadení serveru neznámým pachatelem (hackerem). Pouze v takovém případě neplatí výše uvedená pravidla manipulace s daty.
 12. Provozovatel upozorňuje Dotčenou osobu, že údaje o jejím jménu, příjmení, adrese a e-mailové adrese, která poskytla při registraci v Dobromatu, mohou být za účelem nabízení služeb poskytnuté společnostem majetkově nebo personálně propojeným s Provozovatelem. Nesouhlas s tímto poskytnutím je nutné vyjádřit písemně na e-mailovou adresu info@dobromat.cz.
 13. Na zaslání připomínek a dotazů k ochraně osobních údajů a na kontakt ve věci výkonu zákonných práv Dotčené osoby lze použít e-mailovou adresu info@dobromat.cz.

Poučení:

Dotčená osoba má práva zejména podle § 28 ZoOOÚ.

Dotčená osoba má právo na základě písemné žádosti od Provozovatele vyžadovat zejména:

 1. a) potvrzení, zda jsou nebo nejsou osobní údaje o ní zpracovávané,
 2. b) ve všeobecně srozumitelné formě informace o zpracování osobních údajů v informačním systému v rozsahu podle § 15 odst. 1 písm. a) až e) druhý až šestý bod; při vydání rozhodnutí podle odstavce 5 je dotyčná osoba oprávněna seznámit se s postupem zpracování a vyhodnocování operací,
 3. c) ve všeobecně srozumitelné formě přesné informace o zdroji, z něhož získal její osobní údaje pro zpracování,
 4. d) ve všeobecně srozumitelné formě seznam jejích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,
 5. e) opravu nebo likvidaci svých nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,
 6. f) likvidaci jejích osobních údajů, jejichž účel zpracování skončil; pokud jsou předmětem zpracování úřední doklady obsahující osobní údaje, může požádat o jejich vrácení,
 7. g) likvidaci jejích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, pokud došlo k porušení zákona,
 8. h) blokování jejích osobních údajů z důvodu odvolání souhlasu před uplynutím doby jeho platnosti, pokud provozovatel zpracovává osobní údaje na základě souhlasu dotčené osoby.

Dotčená osoba na základě písemné žádosti má právo u Provozovatele namítat proti:

 1. a) zpracovávání jejích osobních údajů, o nichž předpokládá, že jsou nebo budou zpracovávány pro účely přímého marketingu bez jejího souhlasu, a žádat jejich likvidaci,
 2. b) využívání osobních údajů uvedených v § 10 odst. 3 písm. d) pro účely přímého marketingu v poštovním styku, nebo
 3. c) poskytování osobních údajů uvedených v § 10 odst. 3 písm. d) pro účely přímého marketingu.

7. Autorská práva

Ve zkratce: Obsah webstránky Dobromat je chráněn právem duševního vlastnictví.

 1. Obsah webstránky Provozovatele, je chráněn právem duševního vlastnictví, zejména dle zák. č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, jakož i podle dalších právních předpisů platných na území Slovenské republiky. Obsahem webstránky Provozovatele se rozumí zejména jejich obsahová platforma, textová část, ilustrační a obrazový materiál, jejich grafický vzhled - design a logická struktura, jakož i další chráněné prvky.
 2. Úpravy, změny, zpracování, spojení, přizpůsobování, rozmnožování, veřejné rozšiřování, veřejný přenos nebo jiné použití části nebo celého obsahu webstránky Provozovatele v jakékoliv formě (podobě) a jakýmkoli způsobem bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele, je výslovně zakázáno, a to bez ohledu na uvedení či neuvedení zdroje (ledaže se jedná o oprávněné využití některé ze zákonných licencí podle zák. č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon ve znění pozdějších předpisů).
 3. V případě neoprávněného použití autorského díla mají nositelé majetkových autorských práv nároky podle ustanovení § 58 a násl. zák. č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

8. Společná a závěrečná ustanovení

 1. Ze smluvních vztahů založených z titulu realizace služby Dobromat nevznikají Provozovateli vůči jakýmkoliv třetím osobám žádné zvláštní povinnosti či závazky, s výjimkou těch, ke kterým se těmito VOP výslovně zavázal nebo těch, které mu vyplývají z kogentních ustanovení příslušných právních předpisů.
 2. Podmínky a způsob realizace a propagace služby Dobromat, jakož i doba její trvání, je ve výlučné kompetenci Provozovatele. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv službu Dobromat ukončit.
 3. Návštěvník, Podporovatel a Organizace jsou zodpovědní za zachování důvěrnosti a zajištění jejich přístupových údajů vůči zneužití třetími osobami.
 4. Pro doručování elektronických zpráv adresovaných Organizaci, Obchodu nebo Návštěvníkovi a Podporovateli platí, že pokud Provozovatel neobdrží chybové hlášení o nemožnosti doručení zprávy (e-mailu nebo sms zprávy) na poskytnutou e-mailovou adresu, resp. telefonní číslo (mobil), pokud z kogentních právních předpisů nevyplývá jinak, považuje se tato zpráva (e-mail nebo sms zpráva) za doručenou na další den od jejího odeslání. Pro doručování elektronických zpráv adresovaných Provozovateli (e-mail) platí, že elektronická písemnost se považuje za doručenou momentem odeslání potvrzení o přijetí zprávy Provozovatelem.
 5. V případě písemných listovních zásilek doručovaných prostřednictvím subjektu, který má povinnost zásilku doručit (pošta) se zásilka považuje za doručenou jejím převzetím ze strany adresáta. V případě, že zásilku adresát odmítne převzít, bude považována za doručenou momentem tohoto odmítnutí. V případě, že si adresát zásilku při jejím doručování nepřevezme, bude považována za doručenou uplynutím úložní doby na poště v trvání podle určení odesílatele, o čemž musí odesílatel prokázat nepoškozené důkaz (t.j. vrácenou zásilku na adresu odesílatele). Zásilky doručované prostřednictvím doručovatele - kurýrní služby (např. DHL, IN TIME, UPS, ...) budou považovány za doručené momentem jejich převzetí adresátem zásilky. V případě neúspěšnosti doručení kurýrní službou se považuje za moment doručení třetí den po provedení prvního pokusu o doručení, přičemž provedení pokusu o doručení se prokáže prohlášením doručovatele - kurýrní služby.
 6. Je výlučným oprávněním Provozovatele rozhodnout jakou formou a ve kterých případech touto formou bude komunikovat s Organizaci, Obchodem nebo Podporovatelem a Návštěvníkem (sms, e-mail nebo jiný vhodný způsob).
 7. Pokud se prokáže, že některá z ustanovení VOP a/nebo smlouvy je neplatné, nevymahatelné nebo neúčinné (dále jen „Problematické ustanovení“), nemá takové Problematické ustanovení za následek neplatnost, nevykonatelnost nebo neúčinnost dalších ustanovení VOP/smlouvy. V takovém případě se strany zavazují neprodleně nahradit Problematické ustanovení novým tak, aby byl zachován účel, sledovaný příslušným Problematickým ustanovením v době jeho přijetí, resp. uzavření smlouvy.
 8. Právní vztahy neupravené těmito VOP se řídí právními předpisy, platnými na území Slovenské republiky. Provozovatel postupuje při plnění jeho povinností zejména v souladu se zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o změně některých předpisů ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o změně a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o změně a doplnení některých zákonů ve znění zákona č. 284/2002 Z. z. ve znění pozdějších předpisů, a dalšími právními předpisy. Rozhodným hmotným a procesním právem je právo Slovenské republiky. Všechny spory, které vzniknou v souvislosti s poskytováním služeb v Dobromat budou rozhodovat výlučně soudy v Slovenské republice podle práva Slovenské republiky.
 9. Pouze v případech, kdy by smluvním partnerem Provozovatele byl Spotřebitel, smluvní vztahy neupravené těmito VOP se budou spravovat ustanoveními občanského zákoníku, ve všech ostatních případech budou mít před občanským zákoníkem přednost ustanovení Obchodního zákoníku.
 10. VOP jsou platné a zavazují ode dne jejich zveřejnění na internetových stránkách Provozovatele, přičemž je možné do nich nahlédnout i v sídle Provozovatele. Provozovatel si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení VOP rušit, měnit, upravovat nebo nahrazovat novými s tím, že na právní vztahy související s využíváním služeb Dobromat se použijí VOP platné v době uzavření smlouvy či registrace nebo realizování Nákupu (v případě neregistrovaných Uživatelů). Změny VOP nabývají účinnosti uplynutím sedmého dne od zveřejnění upravených VOP na Dobromatu. Pokud Organizace, Obchod nebo Podporovatel nebude s provedenou změnou VOP souhlasit, musí tuto skutečnost oznámit Provozovateli zasláním e-mailu na e-mailovou adresu info@dobromat.cz, a to nejpozději do 14 dnů od zveřejnění změněných VOP, v opačném případě se bude mít zato, že se změněnými VOP souhlasí. Vyslovení nesouhlasu se změnou VOP se považuje za odstoupení od smlouvy.
 11. Provedením registrace, jakož i realizací Nákupu po označení Organizace a odkliknutím souhlasu se zněním VOP na dobromat.cz potvrzujete, že jste se seznámili s těmito VOP, rozumíte jim, považujete je za určité a srozumitelné a bezvýhradně s nimi v celém jejich rozsahu souhlasíte.
 12. VOP v tomto znění jsou zveřejněny a účinné od 11. 08. 2017.

v Bratislavě dne 11. 08. 2017